Regulamin

 1. Definicje
  • Strona internetowa horyzont.szybko.pl - strona zawierająca ogłoszenia internetowe dostępna pod aktualnym adresem URL: http://horyzont.szybko.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu. Jak również pod adresami będącymi jego uzupełnieniem lub kontynuacją oraz każdym, który go zastąpi. Strona internetowa horyzont.szybko.pl w dalszej części regulaminu występuje jako strona. Właścicielem strony jest Horyzont Nieruchomości Robert Tomaszewski, z siedzibą w Bydgoszcz, zwana dalej Horyzont Nieruchomości Robert Tomaszewski.
  • Ogłoszenie - pakiet informacji w postaci tekstu i zdjęć wprowadzonych online przez Horyzont Nieruchomości Robert Tomaszewski, pozwalający osobom zainteresowanym skontaktować się z Horyzont Nieruchomości Robert Tomaszewski.
  • Użytkownik - osoba korzystająca ze strony w zakresie określonym niniejszym regulaminem.
 2. Określenie zasad dostępu do strony internetowej
  1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
  2. Dostęp do części zasobów strony internetowej nie jest uzależniony od spełnienia przez użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga rejestracji.
  3. Horyzont Nieruchomości Robert Tomaszewski zaleca używanie aktualnych wersji następujących przeglądarek do korzystania ze strony: - MS Internet Explorer, - Firefox, - Chrome, - Opera. Systemy informatyczne użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies.
  4. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie strony.
 3. Zobowiązania Horyzont Nieruchomości Robert Tomaszewski - właściciela strony
  1. Horyzont Nieruchomości Robert Tomaszewski zapewnia użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów strony na czas nieoznaczony.
  2. Treść ogłoszeń zamieszczonych na stronie horyzont.szybko.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje zamieszczone w ogłoszeniach, w ramach strony horyzont.szybko.pl, są reklamą określonej nieruchomości.
 4. Zobowiązania użytkownika
  1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze strony zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz z dobrymi obyczajami.
  2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów strony wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach strony, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez użytkownika działalności komercyjnej.
 5. Odpowiedzialność stron
  1. Horyzont Nieruchomości Robert Tomaszewski oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (DzU z 1964 r. Nr 16, poz. 93). Horyzont Nieruchomości Robert Tomaszewski nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów strony.
  2. Horyzont Nieruchomości Robert Tomaszewski nie odpowiada za przypadki braku dostępności zasobów strony zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
 6. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. – dalej jako Ustawa) po wyrażeniu przez niego zgody.
  2. Dane przetwarzane są w celach kontaktowych, marketingowych i archiwizacyjnych.
  3. Administratorem danych osobowych użytkownika jest Horyzont Nieruchomości Robert Tomaszewski z siedzibą Bydgoszcz. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  4. Użytkownik ma możliwość dostępu i zmian swoich danych osobowych poprzez strony internetowe serwisu. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Horyzont Nieruchomości Robert Tomaszewski.
 7. Postanowienia Końcowe
  1. Horyzont Nieruchomości Robert Tomaszewski zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu. W przypadku skorzystania z tego prawa nazwa podmiotu, na rzecz którego dokonano przekazania praw, podana zostanie na stronie głównej.
  2. Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z usługami strony horyzont.szybko.pl należą do Horyzont Nieruchomości Robert Tomaszewski.
  3. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania strony można kierować na adres siedziby Horyzont Nieruchomości Robert Tomaszewski oraz na adres biuro@mammieszkanie.pl.
  4. Reklamacje dotyczące strony należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: biuro@mammieszkanie.pl. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem tradycyjnym bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez Horyzont Nieruchomości Robert Tomaszewski zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.
  5. Horyzont Nieruchomości Robert Tomaszewski zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania.
  6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Horyzont Nieruchomości Robert Tomaszewski na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy ze względu na siedzibę Horyzont Nieruchomości Robert Tomaszewski.
  7. Regulamin jest dostępny na stronie horyzont.szybko.pl
  8. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go w serwisie.